ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN - Taobé

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Voorwoord

De verkoop van de producten, aanwezig op Taobé-webshop, is alleen bedoeld voor eindgebruikers en de detailhandel. Taobé behoudt zich het recht voor om een Bestelling te aanvaarden die duidelijk niet overeenkomt met een detailhandel en meer in het algemeen een frauduleuze Bestelling of als zodanig vermoedelijk. Voorafgaand aan zijn Bestelling verklaart de Koper dat zijn aankopen op de webshop van Taobé strikt beperkt zijn tot persoonlijk gebruik en niet rechtstreeks verbandhouden
met een professionele activiteit.

Artikel 1 – Object

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd “AVV”) zijn enerzijds ontworpen om alle potentiële kopers te informeren over de voorwaarden waaronder de verkoper (hierna “Taobé” genoemd) de bestelde producten verkoopt en levert, en anderzijds, de rechten en plichten van de partijen in verband met de verkoop van producten door Taobé aan de consument (hiervoor en hierna de “Koper” genoemd) te definiëren. Deze AVV gelden voor alle verkopen van producten aangeboden door Taobé, zonder beperking of kwalificatie, op haar Site toegankelijk via het internet: www.taobe.boutique (hierna en voor genaamd “Site”).

Bijgevolg brengt de Bestelling van een product voorgesteld op de Site, gemaakt door de Koper, de volledige aanvaarding van deze voorwaarden met zich mee, welke erkent werden door kennis te hebben genomen voordat de Bestelling tot stand is gekomen.

Op elk moment, behoudt Taobé zich het recht voor om deze AVV te wijzigen. De voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn echter die welke door de Koper zijn aanvaard bij de uitvoering van de bestelling.

Deze voorwaarden worden aangevuld door de AVV en het charter “Persoonlijke gegevens & Cookies“.

Artikel 2 – Identiteit van de vennootschap

Naam :                                    Taobé SPRL
Adres :                                    Rue de la Villa Romaine 27
Postcode :                              6660
Stad :                                      Nadrin
Land :                                     België

Ondernemingsnummer :        0675.689.231
E-mail :                                  info@taobe.boutique

Artikel 3 – Vorming van het contract en Bestellingen

3.1 Tarieven

Online producten op de Taobé Site zullen worden verkocht aan prijzen in euro’s en zijn van kracht op het moment van het plaatsen van de Bestelling door de Koper. Taobé behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten op de Site op elk moment te wijzigen. Niettegenstaande engageert Taobé zich erin dat elke aanpassing aan de Koper vóór elke Bestelling zal worden gemeld.

De prijzen van de producten getoond op de Site zijn exclusief verzendkosten. Deze zullen in rekening gebracht worden in aanvulling op de prijs van de gekochte producten en zullen worden getoond vóór de registratie van de Bestelling door de Koper. De verschillende verzendingsmodaliteiten worden hieronder uiteengezet in de AVV en worden meegedeeld op de Site; ze kunnen op elk moment gewijzigd worden door Taobé. Daarom moedigt Taobé haar kopers aan regelmatig de AVV te raadplegen.

De belasting over de toegevoegde waarde (btw), van toepassing op de dag van de Bestelling, is inbegrepen in de prijs. Elke wijziging in het toepasselijke btw-tarief wordt automatisch weergegeven in de prijs van de producten die op de Taobé Website worden verkocht.

3.2 Productkenmerken
3.2.1 Algemene bepalingen

De Koper mag één of meer producten, die op de Site worden aangeboden, bestellen. Echter, het assortiment van producten aangeboden op de Site is onderhevig aan veranderingen, met name op basis van beperkingen met betrekking tot de leveranciers, zonder afbreuk te doen aan door de Koper geplaatste Bestellingen.

Op grond van artikel VI.45 van de code van het handelsrecht, kan de Koper, voorafgaand aan zijn Bestelling, op de Site kennisnemen van de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst.

De producten voldoen aan de Europese regelgeving. De verantwoordelijkheid va Taobé kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd (bijvoorbeeld in geval van een verbod van een product …). De Koper stemt ermee in om met de lokale autoriteiten in het land van de levering van goederen de mogelijkheden of het gebruik van goederen en diensten die hij van plan is te bestellen, te controleren.

Het feit dat de informatie op de verpakking van de producten worden vertaald in alle talen van de Europese Unie kan niet worden gegarandeerd door Taobé. Desalniettemin is deze informatie op zijn minst beschikbaar in het Frans en het Nederlands.

3.3 Beschikbaarheid

De aanbiedingen op de Site zijn geldig zolang ze worden aangekondigd op de Site en zolang de voorraad strekt.

Aanwijzingen over de beschikbaarheid van producten worden geleverd aan de Koper op het moment van de Bestelling.

In elk geval, en in geval van gehele of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van producten na Bestelling, zal de Koper zo spoedig mogelijk via e-mail geïnformeerd worden over de beschikbaarheid van het product en de volledige of gedeeltelijke intrekking van de Bestelling.

In geval van volledige annulering van de Bestelling:

– zal de Bestelling van de Koper automatisch geannuleerd worden, zal zijn bankrekening niet gedebiteerd worden of zal de terugbetaling van de desbetreffende Bestelling zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.
– zal Taobé contact opnemen met de Koper om hem te informeren over de annulering van zijn Bestelling en hem voor te stellen zijn Bestelling te vernieuwen, met uitzondering van het(de) product(en) dat niet beschikbaar is.

In geval van gedeeltelijke annulering van de Bestelling:

– zal de Bestelling van de Koper gevalideerd worden en zal zijn bankrekening voor de gehele Bestelling worden afgeschreven.
– zullen de beschikbare producten aan de Koper geleverd worden.
– zal de Koper zo snel mogelijk worden terugbetaald voor de prijs van het niet beschikbaar bestelde product en dit uiterlijk binnen 30 dagen na betaling van de betaalde bedragen.

3.4 Bestelling

Elke Bestelling impliceert de aanvaarding van deze AVV en het charter “Persoonlijke gegevens & Cookies” zonder afbreuk te doen aan de specifieke contractuele voorwaarden, tussen de partijen overeengekomen.

De Koper heeft de mogelijkheid om de details van zijn Bestellingsopdracht te verifiëren en eventuele fouten aan te passen alvorens de Bestelling te plaatsen.

Vanaf het moment dat de Koper de Bestelling bevestigt door te klikken op het icoon “Bestellen en betalen”, wordt het contract van verkoop op afstand gesloten. De Koper wordt geacht bewust de inhoud en voorwaarden van de Bestelling in kwestie te hebben aanvaard en met name deze AVV, de prijzen, de volumes, de kenmerken, de hoeveelheden en de levertijden van de aangeboden producten, door de Koper besteld, te hebben geaccepteerd alsook het feit dat zijn Bestelling een betalingsverplichting van zijn kant impliceert.

Eenmaal deze stap is gevalideerd, kan de Koper de Bestelling niet meer annuleren. De verkoop is definitief (onder voorbehoud van de uitoefening door de Koper van zijn herroepingsrecht in overeenstemming met artikel 6 van deze AVV) zijn. De Bestelling wordt bevestigd aan de Koper met alle geschikte middelen (de “Bevestiging van Bestelling”) en een e-mail die zal worden verzonden na verzending van de Bestelling.

Taobé zal het recht hebben om de volledige prijs, die overeenkomt met de Bestelling, te innen.

Taobé behoudt zich het recht voor elke uitvoering van een Bestelling en/of de levering op te schorten of te annuleren in geval van verzuim van betaling of gedeeltelijke betaling van elk bedrag verschuldigd door de Koper, in het geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de Taobé Site, inclusief bij eerdere bestellingen.

Artikel 4 – Betaling

De Koper heeft de mogelijkheid om de Bestelling op de Site af te rekenen onder de hieronder vermelde voorwaarden. De Koper garandeert aan Taobé dat hij over de vereiste toestemming beschikt om de betalingsmethode die hij kiest voor zijn Bestelling te gebruiken tijdens de registratie van de Bestelling.

4.1 Betaalmiddelen op de Site
4.1.1 Bankkaarten

De bankkaarten geaccepteerd op de Site zijn: Visa, Bancontact en Master Card. Deze betaalkaarten moeten zijn uitgegeven door een bank of financiële instelling die gevestigd is in de Europese Unie of Monaco.

4.1.2 Paypal

Om van deze betalingsmogelijkheid gebruik te kunnen maken, dient de Koper over een Paypal-account te beschikken.

4.2 Betalingscondities

Elke Bestelling houdt een betaling in. Deze Bestellingen zijn enkel betaalbaar in euro, alle belastingen en verplichte bijdragen inbegrepen. Eventuele bankkosten zijn voor rekening van de Koper (ook in het geval van een terugbetaling).

Boetes die gelijk zijn aan de wettelijke rentevoet kunnen, naar keuze van Taobé, volledig worden toegepast op de onbetaalde bedragen na tien dagen na de datum van de Bestelling of bij kennisgeving van afwijzing van de bankbetaling.

Als herinnering, behoudt Taobé zich het recht voor elke uitvoering van een Bestelling en/of de levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, in geval van verzuim van betaling of gedeeltelijke betaling van een bedrag verschuldigd door de Koper, in het geval van een betalingsincident of in geval van fraude of poging tot fraude in verband met het gebruik van de Site Taobé, ook naar aanleiding van eerdere controles.

4.3 Veiligheid in het betalingsverkeer

Om de veiligheid van de betaling per kredietkaart op de Site te verzekeren, zal de Koper de beveiligingscode (CVV), vermeld op de achterkant van de door de Koper gebruikte kredietkaart, aan Taobé doorgeven.

In het kader van de strijd tegen internetfraude, kan informatie over de Bestelling van de Koper worden overgedragen aan een derde partij die door de wet gemachtigd is of door Taobé aangewezen met als enige doel de verificatie van de identiteit van de Koper, de geldigheid van de Bestelling, van de gebruikte betaalmethode en de beoogde levering.

Naar aanleiding van deze controle, behoudt Taobé het recht om een kopie van de identiteitskaart van de Koper en/of informatie over de identiteit van de Koper te vragen. Elke Koper heeft het recht op inzage, correctie en het schrappen van persoonlijke gegevens over hem verwerkt door Taobé, zoals voorzien in het charter “Persoonlijke gegevens & Cookies“.

Taobé maakt gebruik van een veilig betaalmiddel, genaamd “Stripe”. De zekerheid van betaling is gebaseerd op de authenticatie van de Koper, en op de vertrouwelijkheid van alle gegevens. Om deze beveiliging te waarborgen, gebruikt Stripe bewezen cryptografische technieken en voldoet aan de verschillende bankregels die van toepassing zijn in België.

Artikel 5 – Levering en ontvangst

5.1 Algemene regels

De producten besteld door de Koper, in overeenstemming met deze AVV, worden geleverd aan het adres dat door de Koper als leveringsadres voor de desbetreffende Bestelling is vermeld (“leveringsadres”).

Taobé levert uitsluitend in België via Bpost.

5.2 Leveringswijzen in België.

(i) Levering op een adres via Bpost.

Het pakket dat de geleverde en betaalde producten bevat, wordt verzonden naar en afgeleverd in de brievenbus op het door de Koper opgegeven afleveradres.

Indien de brievenbus niet groot genoeg is, wordt het pakket aan huis geleverd en overhandigd aan ofwel de Koper of de ontvanger van de Bestelling, of, naar keuze van Bpost, aan een andere persoon, met inbegrip van een persoon in dienst van en gevestigd bij de Koper of ontvanger van de Bestelling, een persoon die een vergunning heeft of een persoon die duidelijk verwant is aan de Koper.

Als de ontvanger of de Koper afwezig is tijdens de levering van het pakket (maandag tot vrijdag), zal de postbode een bericht in de brievenbus achterlaten. De ontvanger kan ofwel zijn pakket binnen 14 dagen (met uitzondering van leveringsdatum) afhalen in het postkantoor of aangegeven Bpost postpunt, aangekondigd in het bericht of een tweede aanbieding vragen op de dag van zijn keuze.

Na deze periode wordt het pakket teruggestuurd naar de afzender. In dit geval zal de Koper voor het bedrag van de Bestelling worden terugbetaald, verzendkosten in mindering gebracht, met gelijk welke middelen, naar keuze van Taobé.

5.3 Afwijking, schade, beschadigde verpakking
5.3.1 Algemene bepalingen

De Koper of de ontvanger van de Bestelling wordt gevraagd om de kennelijke staat van de verpakking en producten op het moment van levering te controleren.

In geval van een afwijking van het pakket (beschadigde verpakking, geopende verpakking, sporen van vloeistof, …) of besteld(e) product(en) (ontbrekend(e) product(en), beschadigd(e) product(en)), zal de Koper of de ontvanger van de Bestelling noodzakelijkerwijs de hierna beschreven voorwaarden volgen (secties 5.3.2 en 5.3.3 van deze AVV) die voldoen aan de voorwaarden van de Bestelling. Het niet adequaat respecteren van de procedure sluit alle verhaal op de vervoerder en Taobé uit. In dit geval kan de Koper geen aanspraak meer maken op terugbetaling of een nieuwe levering van de bestelde producten door Taobé.

Het is ook mogelijk voor de Koper of de ontvanger van de Bestelling om contact op te nemen met de klantenservice van Taobé om de voorwaarden van het retourbeleid van het (de) beschadigd(e) product (en) te kennen. De procedure voor het retourneren van beschadigde producten, die door de klantenservice van Taobé vermeld zal worden, zal noodzakelijkerwijs door de Koper moeten worden opgevolgd. Bij gebreke zal de Koper geen aanspraak meer maken op enige terugbetaling of omruiling van de goederen in kwestie.

5.3.2 Procedures die absoluut moeten gevolgd worden wanneer het pakket beschadigd is.

Indien beschadigingen (geopend pakket, beschadigde verpakking, sporen van vloeistof op de doos, etc.) aan het pakket of een product worden geconstateerd, moet de Koper het pakket achterlaten in de staat hoe hij het heeft ontvangen en direct contact opnemen met onze partner BPOST op 02/201.11.11 of service.centre@bpost.be en een klachtbericht versturen naar orders@taobe.boutique.

5.3.3 Procedures die absoluut moeten worden gevolgd in geval van ontbrekend(e) of beschadigd(e) product(en)

De Koper of de ontvanger van de Bestelling moet de afwezigheid van het product bij de klantenservice van Taobé melden via orders@taobe.boutique. De Taobé klantenservice kan alle informatie met betrekking tot de identiteit van de Koper of de ontvanger ter controle opvragen en de nodige verificatie op dat moment uitvoeren.

5.4 Levertijd

(i) Levering op een adres via Bpost.

Op het moment van Bestelling kan de Koper de leveringsdatum van het pakket bepalen, dat binnen 2 werkdagen na de validatie van de Bestelling uitgevoerd zal worden. Taobé zal alles in het werk stellen om de gewenste bezorgdatum te respecteren. Aangezien het echter in wezen afhankelijk is van Bpost, kan Taobé niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van de termijnen.

5.5 Toepasbare regels, ongeacht het land van levering

In geval van overschrijding van de termijnen hierboven, niet te wijten aan overmacht, zal de Koper de mogelijkheid hebben om de Bestelling onder de volgende voorwaarden te annuleren:
– Nadat een aanmaningsbrief is verzonden naar de klantenservice van Taobé om de levering binnen een redelijke termijn te verrichten en indien deze kennisgeving ondoeltreffend is geweest of,
– Indien de Koper aantoont dat de levertijd van essentieel belang was voor zijn Bestelling.
De ingebrekestelling of het verzoek tot annulering van de Bestelling moet per aangetekende brief met ontvangstbewijs of per mail worden verzonden naar de in de rubriek “Contacteer ons” op de Site vermelde contactgegevens.

Ingeval dat een onderzoek van Taobé, waarvan het resultaat authentiek is met betrekking tot het geschil in kwestie, verzuim zou vertonen, uitsluitend toe te schrijven aan Taobé of de vervoerder, zal Taobé overgaan tot het terugbetalen van het volledige bedrag dat door de Koper voor de desbetreffende Bestelling in kwestie betaald werd en geïnd door Taobé, mits de gehele Bestelling wordt geretourneerd door de Koper aan Taobé. De terugbetaling zal in de vorm van krediet of restitutie, naar keuze van de Koper, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen na de datum waarop de Koper het recht op annulering van zijn Bestelling heeft uitgeoefend, worden uitgevoerd. Anderzijds, als de gehele Bestelling niet wordt geretourneerd of als uit het onderzoek blijkt dat er geen enkel verzuim kan worden toegeschreven aan Taobé of de vervoerder, kan de Koper noch aanspraak maken op de terugbetaling van de door hem betaalde bedragen, noch een nieuwe levering van de bestelde producten, tenzij hij met alle middelen aantoont dat hij niet verantwoordelijk is.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Volgens de wet, heeft de consument het recht aan de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de Bestelling.

De goederen moeten in de originele verpakking teruggezonden worden, samen met alle accessoires en mogen niet het gebruikt zijn voor enig ander gebruik dan die welke voortvloeit uit de manipulaties die nodig zijn om de aard, de kenmerken en het goede functioneren vast te stellen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om tot slechts een gedeeltelijke terugbetaling over te gaan als blijkt dat het teruggezonden goed werd beschadigd of onvolledig is.

De Koper wordt echter op de hoogte gesteld dat overeenkomstig artikel VI.53. van de wet van het handelsrecht, ” De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI.47 voorziet niet uitoefenen voor: de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken”. De Koper wordt gewaarschuwd dat hij zijn contractuele herroepingsrecht niet kan nakomen op deze laatste vernoemde verzegelde producten waarvan een nieuwe commercialisatie door Taobé risico’s zou meebrengen omwille van hygiënische of gezondheidsvoorschriften voor de consument (bijvoorbeeld zorgproducten, makeuup, enz.).

Kortom, zodat de terugzending in dit geval wordt geaccepteerd, mag het product niet gebruikt, geopend, beschadigd zijn en moet het in zijn oorspronkelijke verpakking teruggestuurd worden, vergezeld van de accessoires en instructies.

Naam :                                    Taobé SPRL
Adres :                                    Rue de la Villa Romaine 27
Postcode :                              6660
Stad :                                      Nadrin
Land :                                     Belgique

Ondernemingsnummer:         0675.689.231
E-mail:                                   orders@taobe.boutique

Om ervoor te zorgen dat de herroepingstermijn wordt nageleefd, is het voldoende dat u uw mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht doorstuurt voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

De Koper of de geadresseerde moet het goed zonder onnodige vertraging naar Taobé terugsturen en in elk geval niet later dan 14 dagen na de beslissing van de herroeping van deze AVV te hebben communiceerd.

De Koper of de ontvanger zal de kosten moeten dragen voor het terugzenden van de goederen.

Article 7 – Retourprocedure

De Koper zal contact opnemen met Taobé per email op orders@taobe.boutique of aangetekende brief met vermelding van het bestelnummer. De Koper mag zonder verplichting het modelformulier voor herroeping in bijlage 1 van deze AVV gebruiken.

Het(de) product(en) en de retourbon, die Koper van Taobé per e-mail ontvangt, worden in de originele verzenddoos geplaatst met de het beschermings-en/of opvulmateriaal zodat het product niet kan bewegen.

De doos dient afgesloten te worden zodat deze niet meer kan geopend noch beschadigd worden.

Het pakket dient naar hierna vermeld adres te worden verzonden.
Taobé
Rue de la Villa Romaine 27
B-6660 Nadrin

De terugbetaling van het geretourneerde product wordt dan binnen 15 dagen na ontvangst van het pakket uitgevoerd met dezelfde betaalmethode als die voor de eerste transactie gebruikt, tenzij de Koper uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander betaalmethode.

Artikel 8 – Garanties

Taobé garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan het contract, de specificaties vermeld in de offerte, de redelijke eisen van goede kwaliteit en/of efficiëntie en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die op de datum van uitvoering van het contract bestaan.

Een door de aannemer, fabrikant of importeur voorgeschreven regeling als garantie heeft geen invloed op de rechten en eisen waar de consument volgens de wet en/of het afstandscontract aanspraak op kan maken in geval van een inbreuk door de contractant op zijn verplichtingen.

Binnen het kader van de wettelijke garantie van overeenstemming verbinden wij ons ertoe om:

– of het product te vervangen volgens beschikbare voorraden,
– of de productprijs terug te betalen (tegen teruggave van het product), of een deel van de prijs van het product (als u het product houdt).

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

Taobé behoudt volledige eigendom van de verkochte producten tot volledige betaling van de volledige prijs, inclusief de hoofdsom, de vergoedingen, de belastingen en de verplichte bijdragen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

Het merk Taobé, evenals alle figuratieve en niet-figuratieve tekens en alle illustraties, afbeeldingen en logo’s en inhoud die op de Site verschijnen (inclusief maar niet beperkt tot de AVV) zijn en blijven de exclusieve eigendom van Taobé of de houder van de betrokken intellectuele eigendomsrechten.

Gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of het gebruik van deze merken, illustraties, foto’s en logo’s, of enige andere inhoud van de Site om welke reden en op welk medium dan ook, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Taobé of de houder van de betrokken intellectuele eigendomsrechten is strikt verboden.
Artikel 11 – Handtekening en bewijs

Taobé werkt eraan om de persoonlijke informatie van haar klanten te beschermen door een hoog niveau van beveiliging te bieden, maar de Koper heeft ook een rol in de bescherming van zijn persoonlijke gegevens. In het bijzonder moet de Koper de beveiliging van zijn transacties online bewaren, bijvoorbeeld door niet zijn gebruikersnaam (e-mailadres van de Koper) en/of zijn wachtwoord te communiceren en zijn wachtwoord regelmatig te wijzigen. Als zodanig kan Taobé niet aansprakelijk worden gesteld voor de bekendmaking van informatie over de Koper aan enig individu dat zijn/haar gebruikersnaam (e-mailadres van de Koper) en/of zijn/haar wachtwoord heeft gebruikt. Als zodanig is het gebruik van de gebruikersnaam (e-mailadres van de Koper) en/of het wachtwoord van de Koper een bewijs van zijn identiteit, en als gevolg van de validatie van de Bestelling, corresponderend. Taobé wordt in geen geval aansprakelijk gesteld voor frauduleus gebruik van deze informatie. De levering van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de Bestelling zullen een bewijs zijn van de aanvaarding van de genoemde Bestelling en zijn verschuldigd door de beslaglegging van de producten die op de Bestelling voorkomen. Geautomatiseerde records die in de computersystemen van Taobé worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van communicatie, Bestellings en betalingen tussen de partijen.

De partijen zijn het erover eens dat alle gegevens, informatie, bestanden en andere digitale elementen die tussen de partijen worden uitgewisseld, aanvaardbaar, geldig, afdwingbaar en afdoende bewijs van een privé-handeling vormen.

De partijen verbinden zich ertoe om de ontvankelijkheid, de geldigheid, de afdwingbaarheid of de waarneembare waarde van de elementen van een bepaalde aard of elektronisch formaat niet uit te spreken op basis van hun elektronische aard. In afwezigheid van het bewijs dat het tegendeel aantoont, is dit bewijs geldig en afdwingbaar tussen de partijen op dezelfde manier, onder dezelfde omstandigheden en met dezelfde waarde als een document gecreëerd, ontvangen of schriftelijk bewaard.

Artikel 12 – Klachten

Voor meer informatie kunt u Taobé Customer Service bereiken per email (orders@taobe.boutique).

Taobé heeft een voldoende gekwalificeerde klachtenprocedure en behandelt de klacht volgens deze procedure.

Klachten over de uitvoering van de Bestelling moeten snel, duidelijk en volledig bij Taobé worden ingediend nadat de Koper de inbreuk heeft gevonden.

Klachten ingediend bij Taobé worden binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorspelbare langere behandelingsperiode vereist, reageert Taobé binnen 14 dagen met een ontvangstbevestiging en geeft aan wanneer de consument een gedetailleerder antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 Capaciteit

De Koper verklaart voorafgaand aan zijn Bestelling de volledige rechtsbevoegdheid te hebben, zodat hij onder deze AVV kan plegen. Taobé kan in geen geval de wettelijke capaciteit van zijn bezoekers en Kopers verifiëren. Bijgevolg, indien een persoon de door de juridische capaciteit geboden artikelen op de Site van Taobé ontbreekt, zouden zijn wettelijke vertegenwoordigers (in het bijzonder ouders, voogden, in het bijzonder) volledige verantwoordelijkheid nemen voor deze opdracht en met name de prijs zouden moeten eerbiedigen.
13.2 Beperking van aansprakelijkheid

Taobé’s aansprakelijkheid ten aanzien van de verplichtingen van deze AVV komt niet voor in geval dat de nakoming van zijn verplichtingen te wijten is aan de handeling van een derde, ook al is het te verwachten, in geval van schuld van de Koper of als er sprake is van overmacht zoals gedefinieerd door de Belgische rechtbanken of een andere gebeurtenis die redelijkerwijs niet onder controle van Taobé viel. De informatie die op de Site beschikbaar is, wordt geleverd, zoals dat is, zonder enige garantie van welke aard dan ook, impliciet of expliciet, met name met betrekking tot de integriteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, niet-inbreuk, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie, producten, accessoires of diensten die op de TAOBÉ-Site voorkomen of hun geschiktheid voor het gebruik dat de Koper er van plan is van te maken.

Taobbé is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, of het nu te voorzien is of niet, oorzaken en indirect, al dan niet voorzien, veroorzaakt door het gebruik van de Site. In het geval dat de aansprakelijkheid van Taobé zou worden vastgesteld en gehouden wegens een schade die de Koper heeft geleden en uitsluitend kan worden toegeschreven aan het plaatsen van een Bestelling, wordt het beperkt tot het bedrag van de Bestelling die de Koper aan Taobé betaald heeft. Elke claim ingediend door een gebruiker, met inbegrip van de Koper, tegen Taobé moeten worden gemaakt in de maanden na het begin van het evenement.

Artikel 14 – Informatica en vrijheden

Taobé zorgt voor uw privéleven en handelt in dit verband altijd volgens de bepalingen van de Belgische privacywetgeving (wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van persoonsgegevens). De door de klant gecommuniceerde persoonsgegevens zijn derhalve vertrouwelijk en worden beheerd door de persoon verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Deze worden alleen gebruikt bij de verwerking van het clientbestand en de uitvoering van de Bestelling. De klant wordt op de hoogte gesteld dat als hij ons niet over de precieze gegevens beschikt, dit de goede werking van het bestelproces kan belemmeren.

Voor meer informatie, zie onze “Persoonlijke gegevens en cookies“.

Zoals bepaald door de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens, kunt u uw persoonlijke gegevens altijd raadplegen en deze gratis corrigeren door contact op te nemen met Taobé, wiens contactgegevens in artikel 2 worden genoemd. De klant kan ook en op elk moment zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor andere doeleinden dan die van het juiste beheer van de Bestelling.

Artikel 15 – Wijzigingen

Taobé behoudt zich het recht voor om de AVV te wijzigen en bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving. Om te worden geïnformeerd over dergelijke wijzigingen adviseert Taobé de Koper en in het algemeen elke gebruiker de AVV en het charter “Persoonlijke gegevens & Cookies” regelmatig te herzien. De Bestelling is onderworpen aan de AVV van kracht op het moment van Bestelling.

Artikel 16 – Algemeen

16.1 Gedeeltelijke niet-validiteit

Indien één of meer bepalingen van deze AVV ongeldig of onjuist worden verklaard of onverklaarbaar zijn krachtens een wet, verordening of als gevolg van een definitief besluit van een bevoegde rechter, blijven de overige bepalingen hun volle kracht en reikwijdte behouden.

16.2 Geen verklaring van afstand

Het feit dat een van de partijen zich niet op de wederpartij beroept op een inbreuk op een van de verplichtingen waarnaar wordt verwezen in deze AVV, kan in de toekomst niet als een afstand van de betrokken verplichting worden geïnterpreteerd.

16.3 Toepasselijk recht en jurisdictie

De verkoop van Taobé producten is onderworpen aan de Belgische wetgeving, ongeacht het land van woonplaats van de Koper en de plaats waar de Bestelling is geplaatst. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van het contract dat tussen Taobé en de Koper is gesloten, zelfs bij meerdere verdedigers, valt bij gebreke van een minnelijke overeenkomst onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Als een andere wet van toepassing zou zijn voor redenen van het internationaal recht, zou in de eerste plaats, voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden verwezen worden naar de Belgische wetgeving inzake marktpraktijken en consumentenbescherming.

De Koper die voor privédoeleinden handelt, heeft de mogelijkheid in geval van geschil om een aanvraag in te dienen op het volgende platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting kan worden verkregen via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Desalniettemin behouden wij ons het recht voor om elk geschil uitsluitend voor te leggen aan de rechter.

Bijlage 1

Boek VI Wetboek economisch recht

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

[hier dient de handelaar zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………….….…

…………………………………………………………………………………………………………………

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………

— Naam /Namen consument(en) ………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

— Adres consument(en)……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

— Datum ………………………………………………………………………………………………………

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

…………………………………………………………………………………………………………………

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.